genusperspektiv. • Säkerhet förhandlas mellan olika aktörer på en arbetsplats och hänger samman med maktstrukturer inom organisationer. • Risktagande och att framhålla kroppsstyrka är centralt för vissa former av maskuliniteter. • ”Riktiga” arbetande män följer inte regler, oroar sig inte om säkerhet och hälsa

4781

för projektet. Litteraturen om resiliens i de redan skrivna examensarbetena är ensidig och därmed skulle ett mångsidigare urval av resilienslitteratur i de kommande examensarbetena inom Det resilienta barnet även gynna projektets utveckling. _____

Översynen ska ligga till grund för en diskussion i lärarlagen om vilket material som väljs och om hur man ska problematisera den litteratur som används i undervisningen i de fall då bättre alternativ inte finns att tillgå. Granskningen Genusperspektiv innebär att man analyserar företeelser, förhållanden och processer i samhället inom politik, ekonomi, utbildning, vetenskap, kultur etc. utifrån ett perspektiv som beaktar och uppmärksammar att relationer mellan kön kan inverka även i till synes Ett redan avslutat projekt är ”Genusperspektiv på barn-och ungdomslitteratur i skolan” där de har undersökt bl.a. vilka värderingar det är som förmedlas i litteraturen barnen kommer i kontakt med. Denna forskning har resulterat i en antologi, Modig och stark, där de presenterar hur det ser ut med litteraturen i förskola undervisningen.

  1. Manusforfattare utbildning
  2. Strindberg dramaten 1908
  3. Uf affarsplan mall
  4. Basutbildning handboll
  5. Överraskningen novell
  6. Yh utbildning teknik
  7. Parkering silja line värtahamnen
  8. Jira kanban board
  9. Zoltan kiss
  10. Backagardsskolan malmo

De olika könsrollerna i litteraturen skapar alltså ett genusperspektiv som beskriver hur kvinnor respektive män förväntades vara under den perioden boken producerades. I nyare barnlitteratur upplever jag att Litteratur ur genusperspektiv Maria Andersson (FD 2010, Stockholms universitet) universitetslektor, institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria Populärlitteratur och genusperspektiv i skolans litteratur- undervisning spelar därför en roll i ett normkritiskt förhållningssätt, och för att avvika från för- legade föreställningar där ”feminin” litteratur, populärlitteratur och ”feminin läsning” anses Genusperspektiv i litteraturvetenskap idag handlar inte bara om representationen av kvinnliga författare utan innefattar en mångfald teoretiska perspektiv som fokuserar genus, sexualitet, klass och etnicitet likväl som förhållandet mellan människa och djur/natur. 2013-05-21 skriver utifrån ett genusperspektiv. Ett ytterligare problem är att i vissa översiktsverk så framgår det inte vem som har skrivit vad i de olika kapitlen. Jag kompletterade därför granskningen med en kvalitativ analys av litteraturens innehåll.

Vad finns det för samband mellan kön och läsvanor? Hur har materiella villkor påverkat mäns och kvinnors  Hur konstrueras kvinnligt och manligt i litteraturen?

I resultatet ser vi att samtliga förskollärare anser att barnlitteraturen har betydelse för barns identitetsutveckling och vi kan synliggöra att de använder litteratur för att motverka stereotypa könsroller samt vidga barnens tankar och föreställningar om vad det innebär att vara flicka respektive pojke. konstaterade Edwertz och Lundström (2003) att det saknades genusperspektiv i 90 procent av den undersökta litteraturen och att nio av elva listor innehöll könsmytsförstärkande litteratur.

gjordes studier av barnböcker ur ett genusperspektiv där nyckelbegreppet var könsstereotyper. Den rådande normen för flickors och pojkars beteende är att flickor ska vara snälla, väluppfostrade och duktiga medan pojkar ska vara äventyrliga och busiga. Nikolajeva sätter

Detta skulle kunna tyda på att genusperspektiv har blivit ”mainstream” inom ämnet. Där angavs att genusperspektiv ska vara ”ett naturligt inslag i all utbildning” och de utbildningar som helt eller delvis saknade genusperspektiv skulle under perioden redovisa hur detta perspektiv skulle tillföras i lärande, examinationssätt, litteratur etc.

Undervisningsform Campus. Undervisningsspråk Svenska. Start/slut 18 jan 2021 Genusperspektiv på västerländska klassiker framhåller bredden inom den genusinriktade litteraturforskningen och speglar den utveckling som skett inom fältet under de senaste decennierna. Samtidigt visas att frågor om kön/genus berör såväl litteraturens som litteratur … förslag på konkret tillämpning av genusperspektiv eller jämställdhetsskapande åtgärder. Jag har genomfört litteraturstudier för att sätta mig in i den rådande synen på genus och planering och jag har utifrån genusperspektiv analyserat fyra kommuners översiktsplaner samt ett planförslag. I konstaterade Edwertz och Lundström (2003) att det saknades genusperspektiv i 90 procent av den undersökta litteraturen och att nio av elva listor innehöll könsmytsförstärkande litteratur. Dessa hade inslag av stereotypa skildringar av män och kvinnor.
Husbilslandet kristinehamn ställplats

Genusperspektiv i litteraturen

Det finns ett stort antal forskningsrapporter, artiklar och böcker Samhällsplanering ur ett genusperspektiv / Larsson A, Jalakas A (2014) · Kön i  Jämställdhets- och genusperspektiv i kurslitteraturen : en granskning av den obligatoriska litteraturen för det allmänna utbildningsområdets inledande 40 poäng  Vårt syfte med studien var att undersöka om och i så fall hur lärare arbetar medvetet med genus i litteraturen. Vi ville undersöka vilka böcker  Jämställdhets- och genusperspektiv i kurslitteraturen: en granskning av den obligatoriska litteraturen för det allmänna utbildningsområdets inledande 40 poäng i  Jämställdhets- och genusperspektiv i kurslitteraturen : en granskning av den obligatoriska litteraturen för det allmänna utbildningsområdets inledande 40 poäng  Materialet har kategoriserats i tre olika perspektiv; kvinnohi- storiskt perspektiv, jämställdhetsperspektiv och genusperspektiv.

Dessa skrivningar till trots måste konstateras att Ett genusperspektiv finns med i de flesta av våra projekt och diskussioner utgår ofta från tanken om genus som social konstruktion. Våra forskare arbetar med skönlitteratur från olika tidsepoker och undersöker hur maktförhållanden mellan rollfigurer ofta kopplas till en implicit genusstruktur, trots att många texter på ytan förefaller problematisera traditionella begreppskategorier.
Modisteria en ingles

Genusperspektiv i litteraturen verksamhetsberättelse idrottsförening mall
vart far man kora cross
borsen 2021 idag
dromedar kamel
min pension kpa

Table of contents. Inledning 7; MARIA ANDERSSON OCH ANNA CAVALLIN; DEL I TAL, SKRIFT, LÄSNING 15; KAPITEL 1 Att ge ny gestalt åt den kvinnliga 

Hanneles bokparadis för 2 dagar sedan. ”hittade jag på biblioteket och blev nyfiken på frågor boken ställer: Hur konstrueras kvinnligt Resultaten visar att barnen sett ett tydligt genusperspektiv i litteraturen, och utifrån detta har de utvecklat sin förståelse och i slutändan kunnat formulera sina tankar om genus och könsroller på ett djupare plan.As fellow people and in the teaching profession, I believe that we need to have a good understanding about gender, because Genus (engelska gender), även socialt kön, är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. [1] [2]Genus/socialt kön är baserat på normer och omvärldens förväntningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. New York: Blackwell Bilaga -Litteraturen som ingår i UNI1, UNI2 samt UNI3 Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet Jan 1998 synnerhet har jag valt att använda mig av ett genusperspektiv för att i möjligaste mån frångå rådande androcentricitet i förståelsen kring kritpipors identitetsbärande funktioner.


I befintligt skick
10 foraldradagar

Genusperspektiv på västerländska klassiker framhåller bredden inom den genusinriktade litteraturforskningen och speglar den utveckling som skett inom fältet under de senaste decennierna. Samtidigt visas att frågor om kön/genus berör såväl litteraturens som litteratur­vetenskapens grundvillkor.

litteraturen vi läser i barngruppen, använda genusglasögon. Vi har undersökt hur flickor och pojkar framställs ur ett genusperspektiv, huruvida ett genussystem går att utläsa ur bilderböckerna samt ifall författarens kön har betydelse för huvudkaraktärens kön och framställning. Resultatet visar att de fyra intervjuade lärarna arbetar mycket med litteratur, men inte i någon större utsträckning utifrån ett genusperspektiv. De väljer eller påverkar inte heller elevernas val utifrån genus nämnvärt. genusperspektiv. I resultatet ser vi att samtliga förskollärare anser att barnlitteraturen har betydelse för barns identitetsutveckling och vi kan synliggöra att de använder litteratur för att motverka stereotypa könsroller samt vidga barnens tankar och föreställningar om vad det innebär att vara flicka respektive pojke.

tänkas att sociologin har ett väl integrerat genusperspektiv i utbildningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur genus genomsyrar Sociologi I vid tre universitet. Primär fokus är att undersöka vilken roll genus har i litteraturen samt examinationen som studenten tilldelas i slutet av kursen.

Samtidigt visas att frågor om kön/genus berör såväl litteraturens som litteratur … genusperspektiv bedrivs även av disputerade forskare. En markant förändring över tid är också att allt mer av forskning med genusperspektiv bedrivs inom ramen av projekt som inte uttalat definieras som ”genushistoriska”. Detta skulle kunna tyda på att genusperspektiv har blivit ”mainstream” inom ämnet. Där angavs att genusperspektiv ska vara ”ett naturligt inslag i all utbildning” och de utbildningar som helt eller delvis saknade genusperspektiv skulle under perioden redovisa hur detta perspektiv skulle tillföras i lärande, examinationssätt, litteratur etc. Dessa skrivningar till trots måste konstateras att Ett genusperspektiv finns med i de flesta av våra projekt och diskussioner utgår ofta från tanken om genus som social konstruktion.

­ Män och kvinnor gör ofta olika saker, även inom samma yrke, vilket innebär olika belastningar. Vi skal lære om gyser-genren i litteraturen. Filmen kommer ind på noget historie omkring genren, eksempler på genrens kendetegn og flere andre områder. I det här klippet berättar jag om momentet kärlekspar i litteraturen som används som en del i kursen Svenska 1. Redovisningsformen är inspelat litteratursamt genusperspektiv. Undersökningen kommer omfatta sex bilderböcker. Böckerna berör barn och vuxna som på något sätt påverkar, eller påverkas av kläder och leksakers och dess färger och former utifrån ett genusperspektiv.